ĐĂNG NHẬP
Nhiệm kỳ:
Cơ cấu:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.Chủ tịch UBND Tỉnh

Đại biểu: Đặng Văn Thượng (6 Thượng)
Ngày sinh: 01/01/1930
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Ghi chú:
2.Phó chủ tịch UBND Tỉnh

Đại biểu: Đặng Văn Lý (10 Đôi)
Ngày sinh: 01/01/1900
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh (ĐBQH)
Ghi chú:
3.Phó chủ tịch UBND Tỉnh

Đại biểu: Võ Đức Tú – Võ Văn Bính (5 Tú)
Ngày sinh: 01/01/1934
Trình độ: Lớp 7
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ghi chú:
4.Phó chủ tịch UBND Tỉnh

Đại biểu: Nguyễn Phát (2 Phát)
Ngày sinh: 01/01/1930
Trình độ: 10/10
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ghi chú:
5.Ủy viên thư ký

Đại biểu: Huỳnh Văn Luận (2 Tam)
Ngày sinh: 01/01/1930
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Ghi chú:

ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

ĐỔI MẬT KHẨU

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: