ĐĂNG NHẬP

LỜI NÓI ĐẦU

 

Sau gần 39 năm kể từ ngày tỉnh Tây Ninh tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I vào ngày 15 tháng 5 năm 1977. Từ đó đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã trải qua bảy khóa và chuẩn bị kết thúc khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong từng nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều quyết định quan trọng trong việc xây dựng bộ máy chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện để hoàn thành trọng trách được nhân dân tin tưởng giao phó, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương Tây Ninh.

Nhằm lưu lại hình ảnh, tóm tắt tiểu sử của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân qua từng thời kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII tiến hành sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn quyển Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Tập kỷ yếu, bước đầu chỉ giới thiệu sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh qua các nhiệm kỳ, ghi lại hình ảnh và tóm tắt tiểu sử của từng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khái quát một đôi nét nổi bật về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sự ra đời của Kỷ yếu, dù chỉ là bước đầu cũng đã đáp ứng phần nào tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, sẽ là tư liệu truyền thống quý báu cho các thế hệ công tác và phục vụ Hội đồng nhân dân tỉnh về sau. Công trình còn có ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 180 năm - Tây Ninh hình thành và phát triển.

Trong quá trình sưu tầm hình ảnh, tư liệu về đại biểu Hội đồng nhân dân các khóa, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của gia đình, cơ quan, đơn vị nơi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sinh sống, công tác. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó.

Lần đầu tiên biên soạn và xuất bản tập Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh, cuốn sách chưa thể bao quát hết những tư liệu, tài liệu của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh từ khi thành lập đến nay, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh chân thành hoan nghênh và đón nhận những ý kiến đóng góp bổ ích của quý vị đại biểu, các tổ chức, cá nhân quan tâm để sửa chữa, bổ sung cho lần xuất bản sau được tốt hơn.

 

BAN BIÊN TẬP

 

PHẦN A

KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

 

Từ khi mới hình thành vào năm 1977 đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã trải qua tám Khóa. Với vai trò là một tổ chức chính quyền, đồng thời là nơi tập hợp được nhiều thành phần tham gia (công nhân, nông dân, trí thức, tôn giáo, dân tộc,...), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà.

1. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa I, nhiệm kỳ 1977 – 1981

Với khí thế sôi nổi sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Ngày 15 tháng 5 năm 1977, người dân Tây Ninh nô nức tham gia cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa I, nhiệm kỳ 1977 – 1981. Kết quả đã bầu ra 73 đại biểu Hội đồng nhân dân. Kỳ họp thứ I, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 1977 và bế mạc lúc 21 giờ ngày 10 tháng 6 năm 1977 do Chủ tịch đoàn mà đứng đầu là ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Tại kỳ họp đã bầu ông Đặng Văn Thượng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ông: Đặng Văn Lý (Mười Đôi), Võ Đức Tú (Năm Tú) và Nguyễn Phát (Hai Phát) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bầu ông Huỳnh Văn Luận (Hai Tam) giữ chức Ủy viên thư ký của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa I đã trải qua 13 kỳ họp với nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ này là tăng cường đoàn kết toàn dân, phát huy triệt để tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện triệt để, đồng thời 03 cuộc cách mạng (cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa), trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, tạo cơ sở vật chất kỹ thuật bước đầu của chủ nghĩa xã hội cho tỉnh, để cải thiện và ổn định một bước đời sống của nhân dân; xây dựng Tây Ninh thành một tỉnh Nông – Lâm – Công nghiệp toàn diện; xây dựng nền quốc phòng vững mạnh để đấu tranh chống quân xâm lược ở biên giới, trấn áp bọn phản cách mạng, bọn phá hoại trật tự an ninh xã hội.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa II, nhiệm kỳ 1981 – 1985

Sau cuộc bầu cử ngày 26 tháng 4 năm 1981, đã có 80 đại biểu Hội đồng nhân dân Khóa II, nhiệm kỳ 1981 - 1985 được bầu ra, nhiệm kỳ này đánh dấu bước đầu thi hành Hiến pháp năm 1980, nhằm củng cố và tăng cường Nhà nước chuyên chính vô sản, quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động. Kỳ họp thứ I Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông Đặng Văn Thượng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông: Nguyễn Văn Thắng, Lê Ánh Chói (Sáu Chói), Huỳnh Văn Luận (Hai Tam), Nguyễn Phát (Hai Phát), Đặng Văn Được (Chín Đặng) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trương Công An (Hai Mai) giữ chức Ủy viên Thư ký và bầu các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân Khóa II hoạt động qua 14 kỳ họp với nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ là: Coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu nhằm giải quyết ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến và các ngành nghề khác; khắc phục triệt để tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội, nâng một bước rõ rệt đời sống kinh tế - văn hóa ở vùng nông thôn, căn cứ kháng chiến cũ; kịp thời và chủ động xây dựng các cơ sở vật chất và thực lực vững mạnh nhằm củng cố quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thế ổn định vững chắc cho tuyến biên giới và những địa bàn trọng yếu trong tỉnh.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa III, nhiệm kỳ 1985 – 1989

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa III, nhiệm kỳ 1985 – 1989 được bầu ngày 21 tháng 4 năm 1985 có 78 đại biểu. Kỳ họp thứ I Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông Phan Minh Chọn (Phan Văn – Tư Văn) giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông: Võ Đức Tú (Năm Tú), Nguyễn Phát (Hai Phát), Lê Ánh Chói (Sáu Chói), Huỳnh Văn Luận (Hai Tam) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Trương Công An (Hai Mai) giữ chức Ủy viên Thư ký và bầu các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa III đánh dấu sự hình thành các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Ban Kinh tế - Kế hoạch - Ngân sách (... thành viên), Ban Văn hóa - Xã hội và đời sống (07 thành viên), Ban Pháp chế (05 thành viên), Ban Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng (05 thành viên), Ban Tôn giáo và Dân tộc (03 thành viên), Ban Biên giới (04 thành viên) và Ban Thư ký (05 thành viên) của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm tăng cường hoạt động của Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IV, nhiệm kỳ 1989 – 1994

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IV, nhiệm kỳ 1989 – 1994 được bầu vào ngày 19 tháng 11 năm 1989 với 52 đại biểu đắc cử. Tại kỳ họp thứ I của Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông Đặng Văn Lý (Mười Đôi) giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Tâm (Sáu Xê) giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu ra các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Ban Kinh tế - Kế hoạch - Ngân sách (13 thành viên), Ban Văn hóa – Xã hội (9 thành viên), Ban Pháp chế (7 thành viên); bầu bà Nguyễn Thị Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các ông: Võ Sơn Lâm, Phạm Văn Hài, Trần Việt Biên giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; và bầu các thành viên Tòa án nhân dân (Chánh án, các phó Chánh án, Thẩm phán TAND và Hội thẩm nhân dân). Đây là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban hoạt động chuyên trách (Ban Kinh tế - Kế hoạch - Ngân sách)

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IV hoạt động qua 20 kỳ họp. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân ban hành nhiều nghị quyết sát thực tế và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân địa phương, giải quyết được nhiều vấn đề, qua đó, đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng đều từng năm, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm một tăng; thị trường lưu thông hàng hóa ngày càng mở rộng, phong phú; thu ngân sách luôn đạt và vượt kế hoạch; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững từ nội địa đến biên giới; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, làm tăng niềm tin của nhân dân đối với nhà nước; nhiều công trình xây dựng cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả; hệ thống trường, lớp được xây dựng đều khắp trong tỉnh, xóa bỏ việc học 3 ca và phòng học tạm thời; mạng lưới cơ sở y tế được mở rộng; hoạt động thông tin đại chúng, phát thanh truyền hình ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động,... đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển.

5. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa V, nhiệm kỳ 1994 – 1999

Sau cuộc bầu cử ngày 20 tháng 11 năm 1994, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa V, nhiệm kỳ 1994 – 1999 được bầu ra với 42 đại biểu. Tại kỳ họp thứ I của Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Rốp giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Hồng Châu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách (7 thành viên), Ban Văn hóa – Xã hội (9 thành viên), Ban Pháp chế (7 thành viên). Và cũng tại kỳ họp thứ I, bà Nguyễn Thị Minh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông: Đặng Văn Ninh (Hai Ninh), Trần Việt Biên (Bảy Biên), Nguyễn Quang Hợp (Tư Hợp) giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa V hoạt động qua 10 kỳ họp. Nội dung quan trọng của mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân ngoài thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hàng năm, còn ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng về huy động sức đóng góp của nhân dân, các thành phần kinh tế xây dựng giao thông nông thôn, về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, về chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, về giải quyết tranh chấp đất đai, các khoản thu trong ngành giáo dục và đào tạo,...

6. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VI, nhiệm kỳ 1999 – 2004

Cuộc bầu cử ngày 14 tháng 11 năm 1999 đã bầu ra 44 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VI, nhiệm kỳ 1999 – 2004. Tại kỳ họp thứ nhất đã bầu bà Lê Thị Bân giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu thư ký Hội đồng nhân dân tỉnh (gồm 03 thành viên); bầu Ban Kinh tế và ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh (mỗi Ban có 07 thành viên); bầu ông Hồ Thanh Tuyên giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các ông: Dương Thanh Hồng, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Văn Tiến giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 1999 - 2004 là đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 – 2010 với mục tiêu là “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước mắt tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ cho nông nghiệp và nông thôn, phát triển mạnh công nghiệp chế biến; chọn lọc, đổi mới trang thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiến phục vụ cho ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân, đưa tỉnh nhà thoát khỏi tình trạng kém phát triển và xây dựng nền tảng để đến năm 2020 tỉnh ta cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển bền vững”.

7. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011 được bầu ra sau cuộc bầu cử ngày 25 tháng 4 năm 2004, với 50 đại biểu. Kỳ họp thứ I HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phạm Văn Tân giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lâm Tấn Đông giữ chức Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; bầu ra các Ban của HĐND tỉnh gồm: Ban Kinh tế và Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế (mỗi ban có từ 7-9 thành viên), trong đó có 01 lãnh đạo Ban hoạt động chuyên trách; bầu Thư ký kỳ họp (gồm 03 thành viên); ông Nguyễn Văn Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bầu các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm có: ông Dương Thanh Hồng, ông Nguyễn Văn Châu và bà Nguyễn Thị Thu Thủy; và bầu các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm kỳ 2004 - 2011 hoạt động qua 23 kỳ họp, là nhiệm kỳ đánh dấu sự phát triển về mặt tổ chức của HĐND tỉnh, có trụ sở riêng, bộ máy tham mưu giúp việc là Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh được thành lập trên cơ sở tách Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến tháng 01 năm 2008, thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và sau này là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh là ông Lâm Tấn Đông (Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiêm Chánh Văn phòng). Với bộ máy tham mưu, giúp việc ngày càng hoàn thiện đã giúp cho hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh được nâng cao hơn về mặt chất lượng, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đây cũng là nhiệm kỳ dài nhất trong các nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh để từ khi hình thành đến nay (kéo dài 07 năm).

8. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

- Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 được bầu ra sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2011 với 51 đại biểu. Tại kỳ họp thứ I, đã bầu ông Võ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Bênh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ông Lâm Tấn Đông giữ chức Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu ra các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh (mỗi Ban có 9 thành viên) và bầu Thư ký kỳ họp (gồm 03 thành viên); bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bầu các ông: Nguyễn Mạnh Tiến, Huỳnh Văn Quang, Nguyễn Thảo giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và bầu các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này có 6 đại biểu hoạt động chuyên trách gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó Trưởng Ban của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng nhân dân tỉnh là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Bình là Chánh Văn phòng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII  hoạt động qua 18 kỳ họp, với nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; tạo sự chuyển biến nhanh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hoá. Xây dựng môi trường văn hoá - xã hội lành mạnh, văn minh; bảo đảm công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, thu ngắn khoảng cách, sự chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống dân cư giữa nông thôn và thành thị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2015, đưa Thị xã Tây Ninh trở thành đô thị loại III và đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

***

Trải qua tám Khóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh ngày càng khẳng định được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, các đại biểu dù phần lớn là kiêm nhiệm, nhưng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật, đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, và là cầu nối quan trọng giữa chính quyền với nhân dân.

 

Ghi chú:

Nguồn thông tin bài viết thu thập từ:

-         Các tài liệu về Hội đồng nhân dân tỉnh tại cơ quan lưu trữ

-         Tài liệu tuyên truyền đại hội Đảng

-         Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

ĐỔI MẬT KHẨU

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: